„Kanat Boya“ ბიზნეს თასის საფეხბურთო ტურნირზე

„Kanat Boya“ ბიზნეს თასის საფეხბურთო ტურნირზე

ბიზნეს თასის საფეხბურთო ტურნირში, რომელიც 2020 წლის 23 თებერვალს დაიწყო, ჩვენი გუნდი პირველად შეხვდება Hugo Boss-ის საფეხბურთო გუნდს ამავე წლის 1 მარტს.