ჯანმრთელობის დაცვა – უსაფრთხოება – გარემოს დაცვა

მდგრადი განვითარება > ჯანმრთელობის დაცვა – უსაფრთხოება – გარემოს დაცვა

ჯანმრთელობის დაცვა – უსაფრთხოება – გარემოს დაცვა

„KANAT“-ის პრიორიტეტებია ”ცხოვრების პატივისცემა”, ”ხალხი უპირველეს ყოვლისა” და ”უსაფრთხოება პირველ რიგში”, როგორც ამას მოითხოვს მის საქმიანობის მიმართულება. ამ პრინციპების შესაბამისად, კომპანიას ევალება:

  • დაიცვას ყველა მოქმედი სამართლებრივი რეგულაცია გარემოს, პროფესიულ ჯანდაცვასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით,
  • განახორციელოს ისეთი ოპერაციები, რომლებიც შეამცირებს ბუნებრივი რესურსების გამოყენებას, ხელს შეუშლის გარემოს დაბინძურებას და გამოიყენებს ენერგო რესურსებს ყველაზე ეფექტური და ეკონომიკური გზით მდგრადი გარემოს შესანარჩუნებლად,
  • მიიღოს აუცილებელი ზომები და განახორციელოს ინვესტიციები ჯანსაღი, უსაფრთხო და მდგრადი სამუშაო გარემოს შესაქმნელად,
  • განახორციელოს გარემოს დაცვისა და პროფესიული ჯანდაცვის მოთხოვნების პრიორიტეტიზაცია პროდუქტის განვითარების პროცესში,
  • ტრენინგებისა და სერვისების ორგანიზება, რაც გააუმჯობესებს პერსონალისა და ყველა დაინტერესებული მხარის ცოდნას ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით,
  • პროფესიულ ჯანმრთელობასთან, უსაფრთხოებასა და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით განსაზღვროს რისკები და შესაბამისად, ასეთი რისკების წინააღმდეგ მიიღოს პრევენციული ზომები,
  • ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მიმართულებებით დასახოს მიზნები აღნიშნული მიზნების მუდმივი გაფართოებისა და რეგულარულად გადახედვის უზრუნველსაყოფად,
  • შექმნას საშუალებები ნარჩენების აღსადგენად, რომლებიც წარმოიქმნება წარმოების პროცესებისა და პროდუქტების შედეგად; განახორციელოს კონტროლირებადი კლასიფიკაციის, დახარისხებისა და განკარგვის ოპერაციები ნარჩენების მახასიათებლების საფუძველზე.

ამ პირობების შესაბამისად, „KANAT“– მა თავისი სისტემისთვის მიიღო ISO 14001 და ISO 45001 სერთიფიკატები თავისი საქმიანობის სტანდარტიზაციისა და შენარჩუნების მიზნით და კომპანია აგრძელებს მუშაობას მდგრადი მომავლის შესაქმნელად, მენეჯმენტის მხარდაჭერისა და პერსონალის აკურატული მიდგომების წყალობით.